Za Horkou

Katastrální území: 

Lokalizace: 

JV od centra Sentic

Rozloha: 

13,00 ha

Podstatné charakteristiky stanoviště: Vrcholový hřbet s kameny permského pískovce a navazující výslunné svahy v pískovcích a spraších, členěné stržemi

Stručná charakteristika současného stavu: ve vrcholové části a navazujících partiích svahů přírodě blízký habrový lesní porost s příměsí dubu zimního, ojedinělými jehličnany (borovicí, smrkem a modřínem) a hodnotným bylinným patrem. Při kraji lesa kulturní louky. Ve svazích navazuje rozsáhlá plocha ladem ponechaných pozemků s různorodými travobylinnými i dřevinnými společenstvy, převážně přírodě blízkého charakteru. V lese a na mezích výskyt chráněného dřínu obecného. V SV cípu stará pohřbená skládka s ruderálními společenstvy.

Cílový stav: les, ladní travobylinná a dřevinná společenstva

Návrh základních opatření: V lese zvyšovat podíl dubu zimního, ladní společenstva většinou ponechat přirozenému vývoji. Odstranit akát a zabránit jeho opětnému šíření. Bývalou skládku asanovat. Zabránit případné eutrofizaci a zaplevelení ladních společenstev.

 

Geobiocenologická typizace: 2 AB-B 3, 2 BD 3, 2 BC 3

Stupeň ekologické stability: 2, 3, 4

Legislativní ochrana: VKP ze zákona (les)

Kostra ekologické stability: evidovaný EVSK Sentická Horka a nově vymezený EVSK Za Horkou

Funkční typ a biogeografický význam: Lokální biocentrum