Skála

Katastrální území: 

Lokalizace: 

asi 700 m JZ od Maršova

Rozloha: 

2,50 ha

Ekotop: vrchol kopce v nadm. výšce 483 m a svahy jižní až jihozápadní expozice

Stručná charakteristika stávajícího stavu: Polní lesík tvořený přírodě blízkým smíšeným listnatým porostem s ekotonovým lemem podél jižního okraje

Cílová společenstva: lesní

Návrh základních opatření: Ponechat přírodnímu vývoji

 

Funkční typ a biogeografický význam: interakční prvek

Geobiocenologická typizace: 3 AB 3, 3 B 3

Stupeň ekologické stability: 3-4

Kostra ekologické stability. významný krajinný prvek ze zákona