Jižní svahy

Katastrální území: 

Rozloha: 

3,00 ha

Současný stav: V regionu obce i širšího areálu ojedinělá lokalita s velkou diverzitou teplomilných rostlin na písečném podkladu. Společenstvo teplomilných rostlin – stepní porosty a xerotermní druhy na písčitokamenité půdě.

Využití: Využíváno k vojenským účelům.

Významné druhy rostlin: líska obecná, dub zimní, lípa malolistá, hloh jednoblizný, borovice lesní, janovec metlatý, kostřava žlábkovitá, psineček tuhý, plevnatec poléhavý, dvojštítek měnlivý, kručinka chlupatá, koniklec velkokvětý, rozchodník skalní, stařinec celolistý, chmerek vytrvalý, průtržník lysý, mochna písečná, rozrazil jarní, rozrazil rozprostřený, zvonek okrouhlolistý, pomněnka tenkolistá, dobromysl obecná, rozrazil klasnatý, chrpa chlumní, hvozdík kartouzek, rožec lepkavý, pavinec horský, řeřicha ladní. V areálu zjištěno 123 rostlinných druhů.

Znehodnocení: půdní kryt narušen jízdou vojenských vozidel, kopáním okopů a krytů.

Cílová společenstva: Querceta petraeae humilia sup. (zakrslé doubravy v. st.), travobylinná společenstva na suchých teplých stanovištích s nezapojenými dřevinami

 

Funkční typ a biogeografický význam: RBC1 – reprezentativní, funkční

Geobiocenologická typizace: 2 B 2

Stupeň ekologické stability: 4