Heroltická Horka

Katastrální území: 

Rozloha: 

5,00 ha

Nadmořská výška: 

240 – 330 mnm

Velmi strmé a skalnaté pravobřežní svahy hlubokého údolního zářezu Svratky, východní až jihovýchodní a severovýchodní expozice. Svahy jsou podélně rozčleněny skalnatými hřbety, při úpatí jsou vytvořeny početné abrazní sruby.

Smíšené, většinou krnící a málo tvárné porosty s převahou dubu zimního (Quercus petraea), s příměsí habru obecného (Carpinus betulus), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), javoru mléče (Acer platanoides), babyky obecné (Acer campestre), lípy srdčité (Tilia cordata) a lípy širolisté (Tilia platyphyllos). V horní části hojněji borovice lesní (Pinus sylvestris). Keřové patro tvoří brslen bradavičnatý (Euonymus europaeus), svída krvavá (Swida sanguinea) a chráněný dřín obecný (Cornus mas).

Významně druhy rostlin: brambořík evropský (Cyclamen purpurascens).

Péče: Porosty je třeba ponechat přirozenému vývoji kromě horní části, kde je třeba postupně vytěžit nepůvodní borovici a nahradit ji listnáči. V žádném případě nelze připustit další chatovou zástavbu.