Bažinka pod Sokolím

Katastrální území: 

Lokalizace: 

1 km JZ od Hradčan úzký pruh podél okraje lesního komplexu Sokolí, mezi úpatní lesní cestou a odvodňovacím kanálem

Rozloha: 

1,50 ha

Nadmořská výška: 

240 – 245 mnm

Ekotop: Okraj široké říční nivy Svratky a Lubě na kontaktu se strmými svahy severozápadní expozice Sokolí, v nadmořské výšce 240 – 245 m. Při severním okraji lokality je pramenný výron, voda je odváděna do zbytku starého meandru Lubě přímým kanálem, zahloubeným cca 1 m do povrchu nivy. Na většině plochy oglejené nivní půdy, v lokálních pokleslinách trvale zbahnělé gleje, na podsvahových deluviích eutrofní hnědé půdy. Mírně teplá poloha, výrazně zastíněná.

Středněvěký porost olše šedé s příměsí olše lepkavé a vrby křehké, v keřovém patře místy souvisle bez černý, ojediněle krušina olšová. V mírně vyvýšené pozici podél úpatní lesní cesty generačně starší (přes 100 let) stromořadí jilmu vazu (desítky stromů, výč. obvod až 250 cm, výška až 28 m), lípy srdčité, dubu zimního, habru a babyky. V bylinném podrostu Ficaria verna, Stellaria europaeum, Geranium phaeum, Gagea lutea, Lamium galeobdolon, Stellaria nemorum, Lysimachia nummularia, Urtica dioica, Deschampsia caespitosa aj. V nejvlhčích místech Carex acutiformis, Cardamine amara, Filipendula ulmaria, Veronica beccabunga, Myosotis palustris, Scirpus sylvaticus aj. Kaliště černé zvěře, lokalita rozmnožování obojživelníků.

Ohrožení: V současnosti bez výrazných negativních vlivů a ohrožení.

Zásady péče: Jen část tohoto lesního porostu je zařazena do lesního půdního fondu, do LPF je třeba začlenit lokalitu celou. I v dalším obmýtí je třeba zachovat příznivou listnatou dřevinnou skladbu, individuálně chránit staré jilmy a lípy.

 

ÚSES: Ekologicky významný krajinný prvek, význam lokální. Leží při okraji trasy nadregionálního biokoridoru, probíhajícího údolím Svratky.

Biota: 2 BC 4-5: Fraxini-alneta (niva)

3 BC 3: Querci-fageta tiliae-aceris (úpatí svahů)